de voedselkringloop sluiten met vee

Broeikasgassen en CO₂-equivalenten
Door een teveel aan broeikasgassen in de atmosfeer, houdt de aarde (te) veel warmte vast en is er sprake van een geleidelijke opwarming van de aarde. Hierdoor verandert het klimaat. De belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofidoxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O), fluorhoudende gassen en waterdamp (H₂O[g]).
Om de invloed van de verschillende broeikasgassen te kunnen optellen, worden de uitstootcijfers omgerekend naar CO₂-equivalent. De omrekening is gebaseerd op het Global Warming Potential (GWP); de mate waarin een gas bijdraagt aan het broeikaseffect. Eén kilogram CO₂-equivalent staat gelijk aan de broeikaswerking van 1 kilogram CO₂. De uitstoot van 1 kilogram lachgas staat gelijk aan 298 kilogram CO₂-equivalent en de uitstoot van 1 kilogram methaan aan 25 kilogram CO₂-equivalent.
De mens kan zijn CO₂ uitstoot zo laag mogelijk houden door zijn woning energiezuinig te maken, duurzaam te reizen en voedsel met een lage CO₂ foodprint te eten. Waar het gaat om vlees, heeft vlees van circulair gevoerde varkens en kippen de laagste CO₂footprint. De klimaatbewuste consument kan het beste vlees van circulair gevoerde dieren eten. Varkens en kippen die met 100% reststromen worden gevoerd, leveren een enorme bijdrage aan de reductie van de CO₂-emissie en het sluiten van kringlopen. CO₂ Uitstoot die voor de mens niet te vermijden is, is nog te compenseren. Bijvoorbeeld door bomen te planten, die weer CO₂ kunnen vastleggen.

CO₂ – Footprint veevoer
Er is een wereldwijd erkende methode om de CO₂-footprint van veevoergrondstoffen te berekenen de PEFCR Feed for Food Producing Animals. De CO₂ belasting wordt bij bijproducten (groep 4 circulair voer spectrum) verdeeld naar rato van de economische waarde. Voormalige voedingsmiddelen (groep 2 circulair voer spectrum) krijgen op het moment dat ze als onverkoopbaar worden geacht ‘ nul’ foodprint mee. Enkel het transport en de bewerking daarna tot circulaire veevoergrondstof worden doorberekend in de CO₂ footprint van de grondstof.
Krachtvoer dat voor 100% is samengesteld met circulaire veevoedergrondstoffen uit de groepen 1 tot 4 van het circulair voer spectrum heeft een CO₂-foodprint die 50 tot 60% lager is in vergelijking met de foodprint van regulier veevoer. Circulair gevoerde dieren hebben dus een aanmerkelijk lagere CO₂-footprint dan regulier of biologisch gevoerde dieren.

Broeikasgassen in de veehouderij.
Methaan komt vooral vrij bij veeteelt. Herkauwers produceren methaan bij het verteren van voedsel. Methaan komt via hun adem, boeren en scheten in de lucht. Voor het verzorgen van de dieren, transport van dieren, voer en benodigdheden en voor verwarming is energie nodig en komt direct of indirect CO₂ vrij. De grootste CO₂ bijdrage in de veehouderij komt echter van het voer. De CO₂ footprint van varkens- en kippenvlees komt voor een aanzienlijk deel voort uit het gebruikte veevoer (60-70%).